Různé druhy kurzů pro studium francouzského jazyka

Ať jste společnost nebo jednotlivec, ať potřebujete specifické odborné vzdělání, intenzivní kurz nebo doučování u Vás doma, Alinea Vám nabízí pestrou škálu kurzů, které budou co nejlépe vyhovovat Vašim očekáváním:

 • Všeobecná francouzština: pro výuku všeobecného jazyka 

  Nabízíme kurzy, které se opírají o systematickou, komplexní a progresivní metodu a které se zaměřují na praktické využití francouzského jazyka s cílem rozvíjet znalosti a dovednosti v komunikační, jazykové a kulturní oblasti. Naše kurzy jsou uspořádány dle přesného a detailního programu, který se skládá z různých tematických celků. Každý takový celek zahrnuje aktivity procvičující porozumění a ústní a písemný projev, cvičení na gramatiku a slovní zásobu a věnuje se reáliím. Používané dokumenty mohou být zvukové povahy (písně, úryvky z filmů, rozhovory…) nebo psané (dopisy, e-maily, články z tisku…). Ve většině případů jde o autentické materiály, které studentům umožní chápat francouzský jazyk a kulturu v jejich skutečné podobě. Každý tematický celek dále vyhodnocujeme a tím pravidelně ověřujeme průběh získávání znalostí. Každý student tak disponuje konkrétními prostředky k tomu, aby mohl zhodnotit své studium.

 • Francouzská konverzace: pro snadné a přirozené využití mluveného jazyka!

  Zvolte si lekce konverzace u školy Alinea a využijte všechny výhody, které Vám mohou přinést kurzy s profesorem, který je rodilým mluvčím. Hlavním cílem našich konverzačních kurzů je nastolení různých druhů interakcí, které pomohou rozvinout lehkost v mluveném projevu. Kurzy mohou být zaměřeny na různá témata dle přání studenta a jsou vytvářeny na základě různorodých podkladů, které mají za cíl podpořit aktivní mluvený projev. Mezi používané materiály patří především série otázek propojující určité ústřední téma, ale také novinové články, reklamy, obrazové dokumenty, audio a video dokumenty, citáty a přísloví… V našich konverzačních kurzech navíc klademe důraz na rozšiřování slovní zásoby tak, aby byl student schopen automaticky využívat své jazykové kompetence nebo je prohloubil v rámci určitého tématu.

 • Příprava na zkoušku DELF (úroveň A1, A2, B1 a B2): cílem je úspěch!

  Diplom DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) je oficiální certifikát vydaný francouzským ministerstvem školství v rámci vzdělávání učitelů francouzštiny jako cizího jazyka FLE. Tento diplom je shodný s pojetím Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy CECR . Díky diplomu DELF budete moci oficiálně doložit úroveň Vašich znalostí a kompetencí ve francouzském jazyce. Certifikáty DELF jsou totiž uznávány ve většině instancí mezinárodní úrovně a tak Vám budou zárukou pro vysokoškolská studia i pro pracovní oblast. Naším cílem je připravit Vás na zkoušky co nejlépe tím, že budeme sledovat předem určený program propojující čtyři hodnocené kompetence: porozumění mluvenému slovu, porozumění psanému textu, mluvený projev a psaný projev. V průběhu výuky Vám nabídneme rozmanitá cvičení vzestupné náročnosti a úkoly týkající se zkoušených témat tak, abyste v den zkoušek nemuseli mít žádné obavy z jejich zvládnutí.

 • Výuka francouzštiny se specializací

  Kurzy odborné francouzštiny jsou přizpůsobeny potřebám podniků. Jejich cílem je podpořit studující v komunikaci ve francouzštině v běžných situacích přímo souvisejících s oborem jejich práce a pomoci jim získat nezbytnou technickou terminologii. Na základě konkrétních a přesně daných pracovních situací předem definujeme program kurzu a každá lekce tematicky navazuje na předchozí. V závislosti na realizovaných pracovních úkolech postupně probíráme gramatické jevy. Studující jsou vedeni k tomu, aby v dokumentech, které jim dáme k dispozici, identifikovali neznámá slovíčka a jazykové prvky, a poté jsou vyzváni, aby je využili při aktivitách spojených s jejich pracovním prostředím.


         Photos: Sébastien Vallée http://sebastienvalleephoto.com - Copyright © 2016-2022 - Všechna práva vyhrazena